Categorie: Overheidsopdrachten

 • 20.12.2017

  De Europese Commissie heeft bij Verordeningen van 18 december 2017 nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld, die gelden vanaf 1 januari 2018 (voor een periode van 2 jaar). De Europese drempels vervat in artikel 4 RL 2014/24 (klassieke sectoren) (art 11 KB Plaatsing klassieke sectoren) worden als volgt aangepast: → Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000 → Leveringen en diensten...
  → Read more
 • 15.12.2017

  De federale ministerraad heeft op 8 december het ontwerp KB goedgekeurd dat de eerste 'reparaties' doorvoert aan de op 30 juni '17 in werking getreden wetgeving overheidsopdrachten. Correctie dd 19/12/2017: het ontwerp stond geagendeerd maar werd nog niet goedgekeurd. De belangrijkste aanpassingen situeren zich in het KB Uitvoering van 14 januari 2013. Een overzicht: → De regels...
  → Read more
 • 05.12.2017

  Het gebruik van e-tendering (elektronische opening van de offertes) wordt binnenkort algemeen verplicht (artikel 14§7 Wet overheidsopdrachten). Vanaf 18 oktober 2018 (opdrachten > EU drempels) of 31 december 2019 (opdrachten < EU drempels) is e-tendering de enige manier om offertes in te dienen en te openen. Er komt dan geen papier meer aan te pas. Voor aankoopcentrales gelden deze...
  → Read more
 • 13.11.2017

  WAT? In het kader van de kwalitatieve selectie dienen kandidaten of inschrijvers aan te tonen dat zij zich niet in een uitsluitingsgrond (art 67-70 Wet) bevinden én voldoen aan de in de selectieleidraad of het bestek gestelde eisen inzake technische bekwaamheid en economische en financiële draagkracht (art 71 Wet). Het UEA is een eengemaakt Europees formulier dat in feite voortbouwt op het...
  → Read more
 • 05.11.2017

  De federale overheid publiceerde een overzichtelijke gids met een overzicht van alle instrumenten waarover de aanbestedende overheid beschikt in haar strijd tegen sociale dumping. De gids is tegelijk een helder overzicht van de nieuwe regels inzake de plaatsing van overheidsopdrachten op het vlak van uitsluiting, regelmatigheid, prijsonderzoek en onderaanneming. U kan de Gids hier...
  → Read more
 • 07.11.2016

  In een eerder bericht werd al ingegaan op de verplichting van de aanbestedende overheid (AO) om spontane offertes te beoordelen in het geval van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Conclusie: de AO kan een spontane offerte niet zomaar naast zich neerleggen. Het feit dat de AO 3 andere inschrijvers heeft aangeschreven doet hieraan geen afbreuk. Een recent uitspraak bevestigt...
  → Read more
 • 07.11.2016

  De raming van de waarde van een overheidsopdracht, bepaalt de toepasselijke procedure én de wijze van bekendmaking van de opdracht (art 28 KB Pl 2011, art 6 KB Pl 2017). Een correcte raming is aldus cruciaal om de wetgeving - en dus de mededinging - juist toe te passen. Toepasselijke regelgeving: art 24-28 KB Plaatsing 2011 art 6-7 KB Pl 2017 (voorlopige tekst) art 5 RL...
  → Read more
 • 14.09.2016

  Een samenwerking tussen 2 aanbestedende overheden is uitgesloten van het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten indien voldaan is aan de zogenaamde in house voorwaarden, ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Kort samengevat betekent inhouse dat een aanbestedende overheid een opdracht toevertrouwt aan een dochter (met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid)...
  → Read more
 • 20.07.2016

  De gewijzigde Nederlandse Aanbestedingswet is op 1 juli 2016 in werking getreden. Daarmee heeft Nederland de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen omgezet. De termijn daarvoor was 18 april 2016. België is nog niet klaar met de omzetting. Meer informatie dossier Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 - www.pianoo.nl gewijzigde aanbestedingswet 2012 gewijzigd aanbestedingsbesluit ...
  → Read more
 • 14.07.2016

  In het Belgisch Staatsblad van vandaag, 14 juli 2016, zijn verschenen: De wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten - WOO 2016 , BS 14 juli 2016 (weldra beschikbaar zijn op JURIDAT) De wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten - wet concessies, BS 14 juli 2016 (weldra beschikbaar zijn op JURIDAT) De wetten zijn hiermee officieel. De inwerkingtreding wordt...
  → Read more
 • 28.06.2016

  RvS 2 december 2005, nr. 152.173, nv Labonorm Samengevat De beslissing tot vaststelling van het bestek is een ‘voorbeslissing’, als startpunt van de complexe administratieve rechtshandeling. Deze voorbeslissing heeft rechtsgevolgen en is dus een uitvoerbare administratieve rechtshandeling, die onmiddellijk griefhoudend kan zijn. Dat is bvb. het geval indien in het bestek voorwaarden worden...
  → Read more
 • 16.06.2016

  Kan een opdrachtnemer zijn (beweerde) gestegen kosten omwille van de kilometerheffing doorrekenen aan de aanbestedende overheid? Deze vraag wordt beantwoord in een nota van het departement...
  → Read more